Gedragsregels & integriteitsbeleid

Als vereniging vinden we het belangrijk dat SVE een plek is waar iedereen zich veilig voelt en plezierig kan sporten. Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag.
Daarom hebben we een gedragsprotocol, waarin de normen en waarden voor iedereen (sporters, vrijwilligers en trainers) zijn vastgelegd. We verwachten dat iedereen deze regels nakomt en zo nodig elkaar hier op aan spreekt. Als er toch iets vervelends gebeurt, kan je de vertrouwenscontactpersonen om hulp vragen.

De volgende gedragsregels zijn opgesteld, op basis van de gedragsregels van NOC*NSF.

De sporter:

 • Is open. Als je wordt gevraagd om iets te doen dat tegen je eigen gevoel, normen en waarden ingaat: meld dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ook wanneer je wordt gevraagd om vals te spelen, meld dit.
 • Respecteert anderen.Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), je teamgenoten, de scheidsrechter, je trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen.
 • Respecteert afspraken.Kom op tijd, meld je (tijdig) af, luister naar instructies en houd je aan de regels.
 • Gaat netjes om met de omgeving.Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de kleedkamer netjes achter. Ruim de materialen op. Gooi afval in de afvalbakken.
 • Blijft van anderen af.Raak niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • Houdt zich aan de regels.Lees deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Tast niemand aan in zijn of haar waarde.Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Discrimineert niet.Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Is eerlijk en sportief.Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld, gebruik geen doping.
 • Meldt overtredingen van deze gedragscode.Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging of je sportbond. Voor vragen en meldingen kun je ook terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Drinkt na het sporten met mate alcohol en drinkt niet als hij of zij nog moet deelnemen aan het verkeer. 

 

Een trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving.Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Hou je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een verklaring omtrent gedrag VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet.Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen en/of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact en/of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter.Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 • Tast niemand in zijn waarde aan.Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/ of beledigende opmerkingen.
 • Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport. Krijg je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen. Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken. 

 

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

SVE vindt het belangrijk om een veilig sportklimaat te bieden voor haar leden. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt. In het clubgebouw, maar ook bij competitiewedstrijden en toernooien. Als er toch iets vervelends gebeurt en je dit niet zelf kan of durft te bespreken en op te lossen, kun je bij de vertrouwenscontactpersoon (VCP) om hulp vragen. Voor SVE zijn Sascha Kwakernaak en Sander Thoonen de VCP-ers. Zij hebben via NOC*NSF de opleiding tot VCP gevolgd.

De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor alle sporters, ouders van leden, toeschouwers, vrijwilligers en bestuursleden die vragen of opmerkingen hebben over grensoverschrijdend gedrag of een incident willen melden. Je kunt daarbij aan van alles denken, bijvoorbeeld: discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, negatieve opmerkingen over je geaardheid, geweld of pesten.

Heb je vragen over grensoverschrijdend gedrag of wil je een incident melden, volg dan de volgende stappen:

 1. Je belt of mailt Sascha of Sander en vertelt dat je wilt praten.
 2. Sascha / Sander maakt zo snel mogelijk een afspraak met je voor een gesprek.
 3. Samen met jou wordt gekeken wat er aan gedaan kan worden.
 4. Daarna doet Sascha / Sander een (anonieme) melding bij het bestuur.
 5. Het bestuur kan dan actie ondernemen om de situatie op te lossen.

Ook als je twijfelt of je met je vraag bij de VCP op de juiste plek bent, kun je dit met de VCP bespreken.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

De VCP is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij de VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

SASCHA                                                   SANDER

 

                    

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag komt bij vrijwel alle sportclubs voor. Ook iets wat onschuldig lijkt kan bij een ander intimiderend overkomen. Als aanspreekpunt willen wij alle betrokkenen bij de vereniging aansporen om grensoverschrijdende incidenten te melden, zodat we daar een goed beleid op kunnen maken en alle leden, ongeacht leeftijd, sekse en afkomst zich veilig voelen binnen de sportclub.

Heb je vragen of wil je een incident melden? Neem dan contact op met Sascha (svevcp_sascha@hotmail.com) of Sander (svevcp.sander@gmail.com).

NOC*NSF

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, of twijfels om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen via 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

NTTB 

Je kunt ook, als je dat prettiger vindt, meteen contact opnemen met de VCP van de tafeltennisbond: Inge Schultze 06-48171726.

HOE VERTROUWELIJK IS DE VCP?

De gesprekken tussen jou en de VCP zijn vertrouwelijk. Andere personen worden daar niet van op de hoogte gesteld tenzij jij daar zelf toestemming voor geeft.

Overleg tussen de VCP en het bestuur van de vereniging speelt een belangrijke rol bij de oplossing van het incident. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen waarin hij/zij kennisneemt van een incident in het kader van grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken. Hierbij wordt de vertrouwelijkheid niet geschonden terwijl het bestuur kan beoordelen of en hoe zij moet handelen. Wanneer het bestuur echt niet zonder nadere informatie kan handelen, zal zij de VCP om die informatie vragen, waardoor de vertrouwelijkheid (deels) wordt opgeheven. Ook is de vertrouwelijkheid begrensd wanneer de veiligheid van een of meerdere leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit.

De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

MELDPLICHT

Per 1 april 2019 is de meldplicht opgenomen in het tuchtreglement seksuele intimidatie (artikel 3) bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent dat dit van toepassing is voor alle (64) sportbonden die voor seksuele intimidatie zaken bij het ISR zijn aangesloten, waaronder de NTTB. Meldingen bij de aanklager van ISR, zoals beschreven in artikel 3, verlopen via de VCP van de bond.

De meldplicht houdt het volgende in:

 • Zodra iemand uit het bestuur van een vereniging of bond vermoedens heeft van een situatie waarin sprake is of is geweest van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, is hij of zij verplicht dit bij de bond te melden. Ook wanneer begeleiders iets weten, zijn zij verplicht dit te melden bij het bestuur van de vereniging.
 • ‘Gewone’ leden krijgen een meldverantwoordelijkheid. Dat houdt in dat als er een vermoeden is van seksuele intimidatie of seksueel misbruik, er melding aan het bestuur moet worden gedaan tenzij dit niet verwacht kan worden van iemand.

WAAR IS DE VCP NIET VOOR?

De VCP is geen ‘probleemoplosser’ binnen SVE. De VCP doet geen uitspraken in geval van een meningsverschil, zoals bijvoorbeeld over de inhoud van de trainingen of de opstellingen. Ook bemoeit de VCP zich niet met inhoudelijke procedures. Hiervoor is het bestuur verantwoordelijk.

De rol van de VCP is anders dan de rol van een vertrouwenspersoon. De rol van de VCP is vooral procedureel adviserend van aard. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de vereniging.

 

Wouter DuboisGedragsregels en Vertrouwenscontactpersonen