Elke vereniging is verplicht om minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) uit te schrijven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en kunnen de leden hun visie op het beleid naar voren brengen.

De SVE Jaarvergadering vindt in principe plaats in het najaar. De agenda en jaarstukken worden ruim voor de vergadering gepubliceerd. Er kan tijdens de vergadering niet getafeltennist worden.

De laatste Jaarvergadering was uitgesteld vanwege corona en vond plaats op 2 februari 2022. De volgende vergadering vindt plaats op 22 maart 2023:

Uitnodiging aan alle leden van SVE voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op woensdag 22 maart 2023 om 20:00 uur in onze kantine aan de Loevenhoutsedijk 4 te Utrecht. Tijdens de vergadering kan niet getafeltennist worden!

AGENDA

1.Opening.

2.Mededelingen en berichten van verhindering

3.Ingekomen stukken.

4.Notulen van de vorige ALV van 2 februari 2022

5.Bespreking jaarverslagen.

6.Verslag Kascommissie (Lauri Bakker en Simone Broersen) en verkiezing nieuwe Kascommissie.

7.Begroting

8.Verkiezing bestuursleden:

  • Melanie van Berkum (Voorzitter + Vrijwilligerszaken) is niet aftredend.
  • Jan Bruins (Secretaris + Evenementencommissie) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar als secretaris (wel als voorzitter Evenementencommissie). Als opvolger voor het secretarisschap wordt Ruben Klein voorgedragen
  • Benjamin Abdollahi (Penningmeester) treedt af. Als opvolger wordt Jan Bruins voorgedragen.
  • Ole Baek (Technische Zaken) is niet aftredend.
  • Ruben van den Hoven (Communicatie) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.

9.Voorstel om de contributie per 1 juli 2023 beperkt (minder dan de inflatie) te verhogen vanwege de gestegen energie- en overige kosten, de hogere bondscontributie en het feit dat de contributie al drie jaar niet is aangepast.

De bondscontributie (het bedrag dat de vereniging moet afdragen aan de NTTB) bedraagt in 2023:

€ 76,50 per jaar voor competitie gerechtigde senioren

€ 57,50 per jaar voor competitie gerechtigde jeugdleden (onder 19)

€ 20,50 per jaar voor niet competitie gerechtigde leden

Het voorstel is om de verenigingscontributie (inclusief bovenstaande bondscontributie) vast te stellen op de volgende bedragen:

 

2020/2021/2022 2023 Verschil
Seniorlid, competitiegerechtigd €221 €234 5,88%
Seniorlid, trainen en vrij spelen €168 €180 7,14%
Jeugdlid, competitiegerechtigd €181 €186 2,76%
Jeugdlid, trainen en vrij spelen €146 €150 2,74%
50+ leden (alleen overdag) €120 €132 10,00%
Spelers met een beperking (alleen dinsdagmiddag): €105 €108 2,86%
Donateurs €45 €48 6,67%

 

10.Rondvraag.

11.Sluiting

 

Eventuele tegenkandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

 

De jaarverslagen worden uiterlijk een week voor de ALV gepubliceerd


 

Ron van der MaarelVergaderingen (ALV)