Algemene Ledenvergadering 2019

Elke vereniging is verplicht om minimaal 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) uit te schrijven. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het beleid en kunnen de leden hun visie op het beleid naar voren brengen.

Dit jaar vindt de SVE Jaarvergadering plaats op maandag 18 november vanaf 20:30 uur.
De agenda en jaarstukken worden rond 1 maand voor de vergadering gepubliceerd via deze website. Er kan tijdens de vergadering niet getafeltennist worden.

Klik op onderstaande links om de documenten te bekijken waar tijdens de ALV vragen over gesteld kunnen worden..

Notulen van de vergadering 2018

Financieel verslag over het boekjaar 2018-2019

Jaarverslag van de evenementencommissie 2018-2019

Jaarverslag sponsoring 2018-2019 


Agenda 

 1. Opening, vaststelling agenda, ingekomen stukken & berichten van verhindering.
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de vorige ALV op 12 november 2018 + jaarverslagen bestuursleden.
 4. Presentatie voorzitter over seizoen 2018 / 2019 + toelichting plannen voor de verbouwing van onze accommodatie
 5. Verslag Kascommissie door Rogier Kessel & André Seegers en verkiezing nieuwe Kascommissie.
 6. Begroting 2018 / 2019.
 7. Verkiezing bestuursleden:
 • Jasper Graaff (Voorzitter) is niet aftredend.
 • Jan Bruins (Secretaris/Evenementencommissie) is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
 • Lauri Bakker (Penningmeester/Barzaken) is niet aftredend
 • Wouter Dubois (Technische Zaken) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Jacob ten Have wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid Technische Zaken.
 • Ron van der Maarel (Sponsoring & Communicatie) is niet aftredend.
 • Melanie van Berkum (Vrijwilligerszaken) is aftredend en stelt zich herkiesbaar
 1. Voorstel tot verhoging van de contributie
 2. Rondvraag en sluiting.

Eventuele tegenkandidaten, voorgedragen door vijf of meer leden, kunnen zich tot 48 uur voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

De jaarverslagen worden uiterlijk een week voor de ALV gepubliceerd op de website ttvsve.nl (Agenda en Activiteiten / Vergaderingen)

Secretaris: Jan Bruins
Tel.: 06- 33718001
E-mail: info@ttsve.nl

 

Ron van der MaarelVergaderingen (ALV)